Thôn Vàng - Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội